Sztuka wystąpień publicznych dla osób głoszących Słowo

Od 06 Października 2017 17:00 do 08 Października 2017 13:00

Z niezależnych od Centrum Arrupe przyczyn musieliśmy szkolenie odwołać. O ewentualnym innym terminie szkolenia poinformujemy. Szkolenie adresowane jest do osób głoszących Słowo Boże oraz do nauczycieli religii. Prowadzący zajęcia, Artur Kołodziejczyk SJ (specjalista ds. edukacji medialnej) oraz Teresa Wasiak (aktorka i pedagog) skupią się na praktycznych ćwiczeniach z przygotowywania wystąpienia, na dykcji i elementach retoryki. Zaproszą do zajęć symulujących wystąpienie przed kamerą telewizyjną i ćwiczenia umiejętności zainteresowania słuchacza. W sztukę opowiadania historii (storytelling) wprowadzi uczestników Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny, pedagog, dziennikarz).

Koszt z zakwaterowaniem i wyżywieniem: 220 złotych.

Szkolenie dofinansowuje LOYOLA FOUNDATION.

Szczegółowy plan szkolenia

 

PIĄTEK /06.10.2017/
 
16.00-18.00 Wprowadzenie do problematyki wystąpień publicznych: 
- diagnoza potrzeb i wstępna analiza poziomu sprawności retorycznej słuchaczy. 
- sposoby redukowania stresu i opanowania tremy, - trening relaksacyjny.
18.00 kolacja 
19.00-20.30 Wykorzystanie opowieści, podczas wystąpień publicznych.
                                                    
SOBOTA /07.10.2017/
 
7.30 Msza św. 
8.00 śniadanie
9.00-10.30 Podstawy skutecznego komunikowania się z ludźmi: 
- sztuka rozmowy, 
- etyka wypowiedzi publicznej i zachowania w kontekście dobrych manier. 
10.30-10.45 przerwa kawowa
10.45-13.00 Sztuka autoprezentacji:
- czym jest autoprezentacja, 
- techniki autoprezentacji, 
- ćwiczenia autoprezentacyjne. 
13.00 obiad Przygotowanie przemówienia publicznego: 
- konstrukcja wypowiedzi, 
- partytury krótkich przemówień, 
- ćwiczenia w komponowaniu mowy.
16.15-16.30 przerwa kawowa
16.30-18.00 Techniki niewerbalne, które angażują uwagę i wzbudzają zainteresowanie słuchaczy:
- mowa ciała (postawa, gest, mimika), 
- prozodia mowy (akcent, intonacja, rytm),
- proksemika (pola sił i dynamika przestrzeni).
18.00 Kolacja
19.00-19.45 Kultura języka i wypowiedzi: 
- zasady poprawnej wymowy polskiej, 
- przygotowanie tekstu do głośnego czytania i wygłaszania z pamięci.
                                                          
NIEDZIELA  /08.10.2017/
 
7.15 Msza św. 
8.00 śniadanie
9.00-10.30 Trening emisji głosu i techniki dobrego mówienia:
- nauka oddychania dynamicznego, 
- kształcenie prawidłowej fonacji,
- praca nad artykulacją i wyrazistą dykcją.
10.30-10.45 przerwa kawowa
10.45-13.00 Wystąpienia słuchaczy na forum grupy: 
- prezentacje krótkich przemówień,
- omówienie oratorskich dokonań uczestników szkolenia wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy,
- ewaluacja zajęć.  
13.00 obiad
 
Osoby prowadzące: 
 
Artur Kołodziejczyk SJ - specjalista ds. mediów, realizator programów dla dziennikarzy.
Teresa Wasiak - aktorka, wykładowca retoryki i erystyki, trener sztuki wystąpień i autoprezentacji oraz emisji głosu.  
Wojciech Żmudziński SJ - pedagog, biblista, dyrektor Centrum Arrupe, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.